Γαλαξίας – Super Market

Μια εκσκαφή 10.000 κυβικών σε κατοικημένη περιοχή με αρκετές δυσκολίες, όπως συναντήσαμε στην επιφάνεια του πυθμένα αυτής (sand bottom). Ακολούθησε επίχωση με σκύρα λατομείου και συμπίκνωση αυτών, έτσι ώστε να επιτύχουμε την κατάλληλη σταθεροποίηση του εδάφους για την θεμελίωση του κτηρίου.